CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Thông báo Về việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Ba -Hội đồng nhân dân phường khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
04/06/2022 09:33:18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông báo số 15/TB-HĐND ngày 16/5/2022 của HĐND thành phố Hải Dương về kết quả Hội nghị liên tịch về việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân thành phố khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 24/5/2022 Thường trực Hội đồng nhân dân phường phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ phường tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ Ba - Hội đồng nhân dân phường khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị thống nhất các nội dung sau:

I. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG KỲ HỌP THỨ BA

1. Thời gian: Tổ chức kỳ họp thứ Ba - HĐND phường trong 01 ngày.

Dự kiến: Ngày 15 tháng 7  năm 2022 (Thứ 6)

2. Địa điểm: Hội trường UBND phường

3. Nội dung kỳ họp:

3.1. Uỷ ban nhân dân phường trình các báo cáo, tờ trình (kèm theo dự thảo Nghị quyết)

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng phường 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022.

- Báo cáo quyết toán ngân sách phường năm 2021.

- Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.

- Báo cáo tình hình An ninh trật tự - An toàn xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;

- Báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Ba HĐND phường khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tờ trình đề nghị phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

- Tờ trình đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2022.

- Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà 3 tầng trường tiểu học Ngọc Châu.

- Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Trạm y tế phường Ngọc Châu.

- Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp một số công trình phụ trợ tại Đình Ngọc Uyên, phường Ngọc Châu.

3.2. Thường trực HĐND phường trình các báo cáo và tờ trình.

- Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Ba HĐND phường khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tờ trình về việc kiện toàn chức danh Trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND phường khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

- Tờ trình của Thường trực HĐND phường về chương trình giám sát năm 2023.

* Các Ban HĐND phường

- Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội HĐND phường về các báo cáo, tờ trình

+ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng phường 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022.

+ Báo cáo quyết toán ngân sách phường năm 2021.

+ Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.

+ Các tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2022

+ Các tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường

+ Báo cáo tình hình An ninh trật tự - An toàn xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;

+ Nội dung công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

3.3. Ủy ban MTTQ phường

- Thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

3.4. Kỳ họp dự kiến thông qua các nghị quyết

- Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022;

- Nghị quyết về quyết toán ngân sách phường năm 2021;

- Nghị quyết về tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.

- Nghị quyết về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND phường

- Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND phường.

- Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023.

- Nghị quyết phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

- Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2022.

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà 3 tầng trường tiểu học Ngọc Châu.

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Trạm y tế phường Ngọc Châu.

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa một số công trình phụ trợ tại Đình Ngọc Uyên, phường Ngọc Châu.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KỲ HỌP

Ngày 03/06/2022 UBND phường gửi báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 để chuẩn bị cho hội nghị tiếp xúc cử tri.

- Thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp sẽ tổ chức vào ngày 08/6/2022.

- Thường trực HĐND phường tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gủi tới UBND phường để giao các ban, ngành đơn vị xem xét giải quyết và báo cáo trả lời tại kỳ họp thứ Ba HĐND phường.

- Các đại biểu HĐND phường gửi phiếu hoạt động, đề xuất nội dung giám sát năm 2023, nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ Ba về Thường trực HĐND phường trước ngày 10/6/2022.

- Thường trực HĐND phường gửi nội dung chất vấn đến các cơ quan có nội dung liên quan trước ngày 15/6/2022. Các cơ quan có nội dung giải trình chất vấn gửi báo cáo trả lời về Thường trực HĐND phường trước ngày 25/6/2022.

- Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND, UB MTTQ phường hoàn thành và gửi về Thường trực HĐND phường trước ngày 27/6/2022

- Báo cáo tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Ba, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND hoàn thành trước ngày 03/7/2022.

* Một số yêu cầu khác

- Đề nghị UBND phường phân công nhiệm vụ các ban, ngành, đơn vị chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo, kế hoạch, tờ trình, dự thảo Nghị quyết … đảm bảo thời gian; Chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 phục vụ kỳ họp.

- Văn phòng HĐND&UBND phường đôn đốc các ban, ngành của phường trong việc nộp báo cáo, tổng hợp báo cáo. Chuẩn bị tốt các tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND phường; in ấn , đóng gói tài liệu gửi các đại biểu tham dự kỳ họp theo quy định.

- Công an phường làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau kỳ họp.

- Cán bộ Tài chính - kế toán phường chuẩn bị kinh phí phục vụ kỳ họp.

- Đài phát thanh phường tuyên truyền thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp để nhân dân nắm bắt kịp thời.

Trên đây là dự kiến thời gian, nội dung và chương trình tổ chức kỳ họp thứ Ba HĐND phường Ngọc Châu khóa XXII, nhiệm kỳ 2022-2026./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thành phố;

- TT Đảng ủy - HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND phường;

- Ủy ban MTTQ phường;

- Các ban, ngành liên quan;

- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

    Nguyễn Văn Dinh

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4105
Trước & đúng hạn: 4105
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2022 07:09:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG NGỌC CHÂU - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Cảnh - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 18 Trần Thánh Tông, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.6292696

Email: ngocchau.tphaiduong@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0